حفاظت شده: کلیه پوستر کلمات


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۲۶ بهمن ۱۳۹۵  ,  19:14  ,  سرویس :  پوستر کلمات

حفاظت شده: پیام کلاس سه شنبه ۹۵/۱۱/۲۶


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۲۶ بهمن ۱۳۹۵  ,  19:14  ,  سرویس :  پیام کلاس

تدریس تشویقی۲۴ بهمن ۱۳۹۵  ,  19:14  ,  سرویس :  تدریس تشویقی

حفاظت شده: پیام کلاس یکشنبه ۹۵/۱۱/۲۴


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۲۴ بهمن ۱۳۹۵  ,  19:14  ,  سرویس :  پیام کلاس

حفاظت شده: بازی قورباغه و مار


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۱۱ بهمن ۱۳۹۵  ,  19:14  ,  سرویس :  فهالیت های مکمل

حفاظت شده: جمع اساسی نوع دوم


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۱۱ بهمن ۱۳۹۵  ,  19:14  ,  سرویس :  فهالیت های مکمل

حفاظت شده: تدریس تشویقی


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۱۱ بهمن ۱۳۹۵  ,  19:14  ,  سرویس :  تدریس تشویقی

حفاظت شده: پوستر کلمات و استثنا


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۱۱ بهمن ۱۳۹۵  ,  19:14  ,  سرویس :  پوستر کلمات

حفاظت شده: پیام کلاس دوشنبه ۹۵/۱۱/۱۱


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۱۱ بهمن ۱۳۹۵  ,  19:14  ,  سرویس :  پیام کلاس

حفاظت شده: تدریس تشویقی


هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.


۶ بهمن ۱۳۹۵  ,  19:14  ,  سرویس :  تدریس تشویقی
کلیه حقوق سایت متعلق به مدیریت مراکز آموشی "غیر دولتی البرز ورامین" می باشد
آدرس : تهران - ورامین - خیابان مهدیه (حامدی) - مهدیه 5 | تلفن : 36254218-021